دو شنبه 12 مرداد ماه سال 1394
Monday, August 3, 2015
Login
اعضای شورا
ردیف نام و نام خانوادگی موسس مدرسه شماره تماس عضوکمیته سمت پست الکترونیک
1 خانم عابدیان تلاش 22502526      
2 خانم میرزایی فرهیختگان 22545406      
3 آقای فاتح راد مجتمع فرهنگ 77322000      
4 آقای بیدهندی نونهالان 77862523      
5 آقای قریشی پیشتازان 77884805      
6 آقای غنیان دارالفنون 77709233